• contact@jaimalharchandanpuri.in

  • +91 9850030156

ll जयमल्हार ll ll सदानंदाचा येळकोट ll ll येळकोट येळकोट जयमल्हार ll ll खंडेराव महाराज की जय ll ll जयमल्हार चंदनपुरी ||

मेनू - Navigation

श्री क्षेत्र चंदनपुरी समितीच्या योजना व उपक्रम

जय मल्हार ट्रस्ट (चंदनपुरी) येथे विविध विकासात्मक योजना सुरू आहेत, दैनंदिन व यात्रा कालावधीत खंडोबाचे दर्शनास येणाऱ्या भाविकांना सुलभ दर्शन व्यवस्था होण्यासाठी दर्शनमंडप बांधकाम करणेत आलेले आहे.